Põhikiri PDF

I ptk. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (edaspidi „erakond“) on rahvuslikkuse

aadet kandev ning Eesti Vabariigi kui rahvusriigi ja ta kodanike omandiõiguse järje-

pidevusel põhinev rahvuslik ja demokraatlik erakond.

Erakonna eesmärgiks on Eesti Vabariigi täielik ja õiguslik taastamine, Eesti riigi ja

eesti rahva põlistamine, nende terviklikku ja igakülgset arengut toetavate liikmete

rahvuslike, sotsiaal-majanduslike ja poliitiliste huvide väljendamine omavalitsuste,

riigivõimu ja valitsemisorganite ning teiste sotsiaalsete institutsioonide töös osalemisega.

 

2. Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud

ja K. Pätsi, J. Uluotsa, O. Tiefi jt poolt juhitud Põllumeeste Kogu ning Nõukogude

kommunistliku okupatsioonivõimu poolt vägivaldselt likvideeritud samanimelise

erakonna õigusjärglaseks.

 

3. Alates 04.03.2009 kannab erakond nime:  Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu.

1) Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu postiaadress on: TALLINN, 11623,

    Kirde tn.12 - 1, Eesti Vabariik

2) Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu (lühend EVP - PK)
    nimi ingliskeelses tõlkes: Estonian Liberty Party - Farmers’Assambly (ELP - FA)

3) Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu nime vajadusel tõlkida

    teistesse keeltesse, kooskõlastatakse tõlked erakonna juhatuses.

4. Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu on juriidiline isik, omades arveldusarve,

    pitsati, lipu, häälekandja, domeeninime ja sümboolika.

5. Erakond lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundus-

    ühingute seadusest, teistest EV seadustest ning õigusaktidest, käesolevast

    põhikirjast, erakonna juhtorganite seaduslikest otsustest, samuti rahvusvaheliste

    õiguste üldtunnustatud ja Eesti Vabariigi poolt tunnustatud normidest.

6Erakonna põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik, mis ei välista erakonna

    liikmete tegevust väljaspool Eesti Vabariiki.


II ptk. ERAKONNA EESMÄRGID JA ÜLESANDED

7. Erakonna põhieesmärk on õigusliku järjepidevuse ja restitutsiooni

    (restitutio in integrum) põhimõtetel rajaneva Eesti Vabariigi kui rahvusliku ja

    demokraatliku õigusriigi taastamine, ühiskonna demokraatlikule arengule kaasa-

    aitamine ning eesti rahva ja riigi püsima jäämise kindlustamine.

8. Oma eesmärkide saavutamiseks erakond:

1) koondab enda ümber eesti põllumehi-talurahvast, rannakalureid, rahvuslasi-

    aateinimesi, vabadusvõitlejaid, okupatsioonivõimude poolt represseerituid,

    rahvuslikku intelligentsi nii linnades kui maal – kõiki kellele on kallis eesti

    rahvas, riik ning rahvuslik ühtsus, oma kodu, perekond ja tervislik elukeskkond;

2) esindab ja kaitseb nende huve omavalitsustes, riigivõimu- ja valitsemisorganites

    ning organisatsioonides;

3) esitab kandidaate Eesti Vabariigi Riigikogu, omavalitsuste ja muude juhtorganite

    valimistel, osaleb aktiivselt valimiskampaaniates;

4) teeb koostööd organisatsioonide ja eraisikutega nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt;

5) rakendab vajalikke meetmeid kõigi erakonna liikmete huvide ja õiguste kaitseks.


III ptk. LIIKMELISUS ERAKONNAS

9. Erakonna liikmeks võib olla iga valimisõiguslik EV kodanik, kes vaba tahte alusel

   tunnustab ja järgib erakonna põhikirja, programmi ja kodukorda ning ei ole ühegi

   teise erakonna liige.

10. 1) Erakonna liikmeks ei saa olla isikud, kelle kuuluvust keelavad vastavad õigusaktid;

      2) Erakonna liikmeks ei saa olla endised kommunistliku partei palgalised ja

          nomenklatuursed juhtivtöötajad   ning isikud, kes on tegutsenud või tegutsevad

          Eesti Vabariigi taasiseseisvumise, sõltumatuse või terviklikkuse vastu.

      3) Erakonna liige ei tohi tegutseda ega olla tegutsenud välisriikide luure-, julgeoleku-

          või repressiivorganites või töötada nende kasuks.

11. Erakonna liikmeks võetakse isiku kirjaliku avalduse alusel, erakonna juhatuse poolt.

      Vajadusel rakendatakse liikmekandidaadile täiendavaid kontrollmeetmeid.

12. Liikmeks olek erakonnas ei sõltu elukohast. Erakonna liikmetele väljastatakse

      soovi korral liikmekaardid.

13. Erakonnast lahkumine on vabatahtlik ja toimub liikme kirjaliku avalduse alusel.

      Liikmelisus loetakse lõppenuks avaldusel märgitud kuupäevast. Elektroonselt

      esitatud avaldus jõustub hetkest, mil see jõudis erakonna juhtorganini ja kinnitati

      juhatuse otsusega.

14. 1) Erakonna liige võidakse välja arvata erakonna tööst pikemaajalisel

      põhjuseta eemalejäämisel, toimepandud vääritu teo, põhikirja nõuete jämeda

      eiramise või programmilistele eesmärkidele vastutöötamise juhtudel.

      2) Erakonnast väljaarvamise otsustab erakonna juhatus isiku ärakuulamisel või

      asjaosalise sellest keeldumise järel, vastavalt kodukorras sätestatud punktidele.

      3) Erakonnast väljaarvamist võib vaidlustada kohtus, erakonna aukohtus või

      suurkogul. Välja arvamise apellatsiooniks on aega 1 kalendrikuu, arvates välja-

      arvamise kuupäevast. Jõustunud otsus on lõplik.

15. Erakonna liikmel on õigus:

      1) valida ja saada valituks erakonna juhtorganitesse;

      2) olla esitatud erakonna poolt valitava või muu ametikoha täitmiseks omavalitsuse-,

      riigi- või muus organisatsioonis;

      3) saada informatsiooni erakonna tegevuse kohta;

      4) esitada ettepanekuid erakonna tegevust puudutavates küsimustes;

      5) avaldada eriarvamust erakonna jooksva poliitika suhtes, erakonna tegevusvormide

      ja meetodite valiku otsustamisel vähemusse jäädes nõuda oma ettepaneku(te)

      läbiarutamist ja protokollimist;

      6) võtta osa enda isikuga seotud küsimuste arutelust ja teada otsustatust;

      7) olla soovitajaks erakonna liikmekandidaadile;

      8) lahkuda omal soovil erakonnast.

16. Erakonna liige on kohustatud:

      1) järgima erakonna põhikirja ja programmi nõudeid, kodukorras sätestatud

      seisukohti ning erakonna juhatuse otsuseid;

      2) aktiivselt kaasa aitama erakonna programmiliste eesmärkide saavutamisele;

      3) maksma suurkogu poolt kehtestatud suuruses liikmemaksu; Liikmemaksu

      laekumine fikseeritakse vastavasse kanderaamatusse.

      4) Riigikogusse või omavalitsuste volikogudesse valituna lähtuma oma tegevuses

      erakonna programmist ja teavitama oma tegevusest ja otsustest erakonna juhatust.

17. 1) Erakonna liikmete, nende põhikirjaliste ülesannete täitmise, kaasa arvatud

      liikmemaksu tasumise üle, peetakse arvestust juhatuses ja tehakse vastavad

      märkmed arvestuskaartile või elektronkartoteeki. Juurdepääs elektronkartoteegi,

      kus kajastuvad märkmed liikme isiku kohta on liikmele avalikuks kasutuseks.

      2) Liikmemaksu mittelaekumisel ühe aasta jooksul, peatub liikmelisus mis

      taastub liikmemaksu laekumisel. Liikmemaksu mittelaekumisel üle kahe aasta,

      kaotab isik hääleõigusliku liikme õigused ja ta arvatakse juhatuse otsusega

      erakonnast välja. Otsusest teatatakse isikule talle kättesaadaval moel.

      3) Juhatusel on õigus peatada ajutiselt liikmemaksude kogumine.Vastava

      otsuse protokoll on kättesaadav igale erakonna liikmele.

      4) Erakonna liikmete liikmemaksu ettemaksed ja annetuslikud sissemaksed

      deponeeritakse eraldi arvestuslikule kontole mille üle kontrolli teostab revisjoni-

      komisjon


IV ptk. ERAKONNA ORGANISATSIOONID JA JUHTIMINE

18. Erakond tegutseb territoriaalsuse põhimõttel. Ta võib moodusta allüksusi, olenevalt

      oma tegevuse ulatusest, määratledes ise oma struktuuri kas maakonna, linna,

      valla, küla vm. territoriaalse üksuse ulatuses.

19. Erakonna allüksusteks on:

      1) küla, valla, linna, maakonna või muu asumi põllumeeste kogu, mis ühendab

      kohalikke põllumeeste kogusid ja üksikliikmeid;

      2) ühendused, kes on erakonna volikogus ja juhatuses registreeritud ja kes on

      ennast määratlenud mingi elukutse, eriala või tegevuse põhiselt ja kuhu kuulub

      vähemalt 10 erakonna hääleõiguslikku liiget;

20. Erakonna juhtorganid.

      1) Erakonna juhtorganiteks on volikogu ja juhatus.

      2) Erakonna juhtorganid valitakse suurkogudel kaheks aastaks, vastavalt

      reglementidele, mille kinnitavad suurkogud oma päevakorras.

      3) Erakonna juhtorganite tegevus protokollitakse, dokumenteeritakse ja

      säilitatakse ning kasutatakse vastavalt erakonna kodukorrale.

      4) Juhtorganite protokollid on erakonna liikmetele avalikud ja kättesaadavad.

21. 1) Erakonna kõrgeimaks organiks on erakonna suurkogu, kuhu kutsutakse kõik

      erakonna liikmed. Kui erakonna liikmete arv ei võimalda kokku kutsuda kõiki

      erakonna liikmeid, kutsutakse suurkogu kokku delegaatide koguna.

      2) Delegaadid valitakse põhikirja p. 19 näidatud erakonna allüksuste poolt

      suhtega 1: 10, 1 delegaat 10 põllumeeste kogu (vastavalt küla, valla, linna jne.)

      ja teiste ühenduste liikmete kohta.

22. Erakonna suurkogu:

      1) võtab vastu, muudab ja täiendab põhikirja ja programmi ning kiidab heaks

      kodukorra;

      2) võtab vastu ja kinnitab erakonna eelarve;

      3) valib salajasel või avalikul hääletusel erakonna esimehe, juhatuse, revisjoni-

      komisjoni ja aukohtu. Juhatuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu valimisel enim

      hääli saanud ja juhatusest, revisjonikomisjonist või aukohtust väljajäänud

      isikud on ühtlasi nende organite asendusliikmed;

      4) kuulab ära, arutab läbi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning annab

      hinnangu juhtorganite tehtule;

      5) määrab liikmemaksu suuruse, kinnitab erakonna sümboolika;

      6) otsustab erakonna reorganiseerimise, ühinemise või tegevuse lõpetamise;

      7) arutab ja otsustab tähtsamaid riigi, rahva ja erakonnaga seotud küsimusi.

23. 1) Suurkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 era-

      konna liikmetest. Otsustusvõimelisust saab arvata mandaatkomisjonile

      laekunud delegaatide arvule lisaks ka volitatud delegaatide hulgast (1:10).

      2) Kui suurkogu ei ole pädev otsuseid vastu võtma (puudub kvoorum), siis

      kutsutakse mitte hiljem kui kolme nädala jooksul, kokku korduv suurkogu

      sama päevakorraga, kes on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata korduval

      suurkogul osalenud isikute arvust.

      Korduval suurkogul ei ole võimalik delegeerida volitustega oma hääleõigust.

      3) Suurkogu otsused võetakse vastu kas avalikul või salajasel hääletusel liht-

      häälte enamusega kui Põhikiri ei näe ette teisiti.

      4) Erakonna põhikirja ja programmi vastuvõtmiseks on vajalik kvalifitseeritud

      kvoorum. Nimetatud otsuste poolt peab hääletama vähemalt 2/3 kohalolijatest.

24. 1) Korraline suurkogu toimub üks kord aastas vähemalt 21 päevase etteteatamisega.

      2) Erakorraline suurkogu kutsutakse kokku kas juhatuse, erakonna esimehe,

      revisjonikomisjoni või 1/10 liikmete algatusel, juhatuse poolt, vähemalt

      14-päevase etteteatamisega.

      3) Erakonna suurkogust teatatakse üle-eestilises ajalehes ja kasutades muid

      meediakanaleid.

25. Erakonna volikogu.

      Erakonna volikogusse kuuluvad esindajad erakonna juhatusest, revisjoni-

      komisjonist, aukohtust, ühendustest, maakondadest ja Tallinnast ning Tartust,

      igast üks esindaja.

      Volikogu koosseis ei ole suurem kui 4 kordne juhatuse liikmeskond. Volikogu

      valib endale esimehe ja kaks aseesimeest. Volikogu töötab välja oma kodukorra

      ja kinnitab selle juhatuses.

      Volikogu kodukord on osa erakonna Kodukorrast.

26. 1) Volikogu on erakonna kollegiaalseks korraldavaks organiks, mille põhi-

      ülesandeks on tagada tööalane side erakonna juhatuse ja kohalike organisat-

      sioonide vahel.

      2) Volikogu:

      1) arutab läbi ja võtab vastu erakonna tegevuskava;

      2) kuulab ära juhatuse (esimees, peasekretär, häälekandja peatoimetaja,

      toimkondade esimehed jt erakonna funktsionärid) aruanded ja annab neile

      vajalikke soovitusi;

      3) organiseerib erakonna ühenduste ja delegaatide valimist suurkogule;

      4) valib erakonna häälekandja peatoimetaja;

      5) otsustab erakonna tegevuse korralduslikke küsimusi, esitades need

      kinnitamiseks erakonna juhatusele.

27. Erakonna juhatus valitakse suurkogu poolt 5 kuni 9 liikmeline. Juhatuse asendus-

      liikmeteks on juhatuse valimisel enamhääli saanud, kuid juhatusest välja jäänud

      erakonna liikmed.

      1) Juhatus on keskne, kollegiaalne erakonna täidesaatev ja korraldav organ,

      kes tagab põhikirja, programmi, eelarve, tegevuskava (agenda) ja juhtorganite

      teiste otsuste täitmise ning annab sellest aru volikogule ja suurkogule.

      2) Juhatuse tööd juhib erakonna esimees või esimehe puudumisel, juhatuselt

      saadud volitustega peasekretär.

28. Juhatus:

      1) kehtestab juhatuse liikmetevahelise tööjaotuse (kodukord);

      2) töötab välja kodukorra ja esitab selle volikogule kinnitamiseks;

      3) korraldab vara ja muude vahendite arvestust ja kasutamist vastavalt eelarvele

      ja erakonna suurkogul kehtestatud ja kinnitatud korrale;

      4) tagab kesktalituse töö vastavalt asjaajamise, teabetöö ja raamatupidamise

      eeskirjadele ja kaasaegsetele nõuetele;

      5) annab aru oma tegevusest suurkogule ja volikogule;

      6) tagab erakonna tegevuse ja selle koordineerimise kogu riigis;

      7) tagab erakonna peasekretäri kaudu erakonna nõuetekohase töö;

      8) arutab regulaarselt erakonna reitingut ja selle dünaamikat;

      9) kuulab ära erakonna juhatuse liikmete ja erakonna üksuste juhtide aruanded;

    10) lahendab muid erakonna täitev-korraldava juhtimise kollegiaalset arutamist

          ning otsustamist nõudvaid küsimusi.

29. 1) Juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt, vähemalt kord kuus.

      Erakorraline juhatus kutsutakse kokku erakonna esimehe, peasekretäri,

      revisjonikomisjoni või vähemalt 3 juhatuse liikme nõudel.

      2) Juhatuse koosolekust teatatakse aegsasti, reeglina hiljemalt 7 päeva ette,

      kirjaliku teatega päevakorra ja otsuste projektide kohta.

      3) Juhatuse liikme tagasikutsumise õigus on suurkogul.

      4) Juhatuse liikme volitused Suurkogude vahelisel perioodil, lõppevad juhatuse

      liikmeks olnud isiku lahkumisega erakonnast (kirjaliku avalduse alusel, mille on

      kinnitanud juhatus), raske haiguse või surma puhul.

30. Erakonna esimees on erakonna kõrgeim üldjuht, kes valitakse suurkogu poolt

      salajasel või avalikul hääletusel.
      Erakonna esimees, kuuludes juhatusse:

      1) esindab erakonda suhetes teiste erakondadega, riigiasutustega ja organisats-

      ioonidega;

      2) osaleb erakonna tähtsamates toimkondades ja töögruppides vastavalt

      oma võimalustele;

      3) avab erakonna tähtsamad koosolekud ja juhatab nende tegevust või esitab

      selleks sobivad kandidaadid;

      4) täidab muid erakonna juhtimisfunktsioone vastavalt erakonna kodukorrale ja

      juhtorganite otsustele;

      5) vastutab personaalselt erakonna juhtimissüsteemi kui terviku laitmatu töö

      eest, tagades kõikide juhtorganite nõuetekohase rakenduse ning erakonna

      põhikirja, programmi ja vastuvõetud otsuste võimalikult hea täitmise.

31. Erakonna peasekretär, kuuludes juhatusse:

      1) korraldab juhatuse ja erakonna teiste organite otsuste täitmist;

      2) juhib kesktalitust ja tagab erakonna nõuetekohase töö;

      3) asendab esimeest juhatuselt saadud volitustega erakonna esimehe äraolekul;

      4) viseerib erakonna nimel massimeediasse minevad materjalid;

      5) täidab muid erakonna juhtimisfunktsioone vastavalt põhikirjale, kodukorrale ja

      juhtorganite otsustele.

32. Erakonna küla, valla, linna, maakonna jm kohaliku organisatsiooni juhatuste

      ülesehitus ja funktsioonid on analoogsed erakonna juhtorganite omadega.

      Nad täidavad analoogseid ülesandeid vastavalt oma tegevuspiirkonnale, kodukorrale

      ja juhtorganite eripärale.

33. 1) Erakonna revisjonikomisjon valitakse suurkogul 3-liikmelises koosseisus.

      Komisjon valib endi hulgast esimehe ja jaotab tööülesanded.

      2) Revisjonikomisjoni ülesandeks on erakonna finants-majandusliku tegevuse

      ja põhikirja täitmise kontrollimine.

      3) Revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõikide revideerimiseks vajalike

      dokumentidega ja nõuda vastavaid seletusi Põhikirjas sätestatud õiguste ja

      kohustuste piires.

34. 1) Erakonna tegevust revideeritakse vähemalt kord aastas. Vajadusel kasutab

      revisjonikomisjon spetsialistide (audiitorite jt.) abi.

      2) Revisjonikomisjon teavitab ilmnenud puudustest erakonna juhatust ja esitab

      oma aruanded suurkogule.


V ptk. ERAKONNA AUKOHUS

35. Erakonna Aukohus valitakse erakonna suurkogu poolt salajasel või avalikul

      hääletusel kuni 3-liikmelisena. Aukohtu liikmeteks ei saa olla erakonna

      juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed. Enimhääli saanud kandidaat loetakse

      aukohtu esimeheks.

36. Aukohus tegutseb suurkogu poolt heakskiidetud aukohtu statuudi alusel,

      mille raames ta:

      1) lahendab erakonna liikmete eetika rikkumise ning au ja väärikuse kaitsega

      seotud küsimusi;

      2) lahendab muid erakonnasiseseid vaidlusküsimusi.

37. 1) Oma ülesannete täitmiseks on aukohtul õigus välja nõuda dokumente ja

      ära kuulata seletusi.

      2) Aukohus oma otsuses võib:

      1) teha ettepanekuid peatada erakonna liikmelisus või juhatuse tegevuse/

      tegevusetuse erakonnas või juhtorganeis;

      2) teha erakonna juhatusele ettepanek välja arvata isik erakonnast või juhatusest;

      3) avaldada ühiskondlikku hukkamõistu, vajadusel selle teavitamisega massimeedias.


VI ptk. ERAKONNA VARA JA VAHENDID

38. Erakonna lõpetamise korral määratakse vara ja vahendite jagamine õigustatud

      isikule, kes on selleks saanud vastavalt suurkogu otsusele.

39. Erakonna varad ja vahendid, mis on määratud õigustatud isiku poolt jagamisele,

      jagatakse vastavalt seadustele ja kodukorra reeglitele, mis puudutavad loetletud ühisvara.

      Kõik jagamatu ja olulist väärtust mitteomav jääkvara kas realiseeritakse oksjonil

      või kingitakse ühiskondlikele organisatsioonidele. Oksjoni korral saadud väärtused

      jagatakse võrsete osadena erakonna lõpetamise hetkel nimekirjas olnud isikute vahel.


VII ptk. PÕHIKIRJA REDAKTSIOONILISED PARANDUSED

40. Erakonna Põhikirja võtab vastu ja kinnitab erakonna suurkogu. Juhatus võib teha

      parandusi ja redaktsioonilisi täiendusi vaid juhul kui need võetakse vastu

      juhatuse konsensuslikul alusel. Seda juhul kui erakonna juhatuse tööorgan

      on otsustusvõimeline ja vajadus parandusteks on tingitud erakonna tegevuse

      ajakohastamisest ning võimekuse parandamisest. Põhikirja paranduste ja

      redaktsiooniliste täienduste tegemisel ei kehti juhatuse liikmete delegeeritud

      hääleõiguslikud otsustused.

41. Erakonna Põhikiri on alusdokumendina kõigile teistele erakonna tegevust ja

      organisatsioonilist struktuuri sätestavatele lepetele. Erakonna Programm ja

      Kodukord peavad vastama Põhikirjas sätestatule.


Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu Põhikiri on vastu võetud kordus suurkogu poolt 14.04.2011, Tallinnas.

 Põhikiri jõustub vastuvõtmise hetkest ja on nähtav Äriregistri kandes