Pisarate Park PDF Trüki Saada link
Kodukord - Kodukord

EV Kultuuriministeeriumile

AS Eesti Raudtee Juhatusele ja AS Eesti Raudtee Nõukogule

Eesti Rahvusringhäälingu Juhatusele

Eesti Rahvusringhäälingu Ühiskondlikule Nõukojale

Tartu Linnavolikogule ja Tartu Linnavalitsusele

 

PETITSIOON PISARATE PARGI TOETUSEKS

 

14.juunil 2010. aastal avasid kolm Eesti organisatsiooni, SA Mälestusfond Ristideta Hauad, MTÜ Eesti Memento Liit ja erakond Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu, Tartus, Turu ja Rebase tä­na­va ristmiku läheduses, mälestuskivi. See väike, graniitkivile raiutud teave, annab möödujaile ja uudis­himulikele teada, et just sellelt kohalt said alguse 14.juuni 1941. aasta ja ka 1947. ja 1949. aas­tal läbi­viidud koletud ja piinarikkad massiküüditamised. Nende kolme organisatsiooni poolt on aval­datud soo­vi, et Tartu linna, samale paigale püstitataks „elav“ mälestusmärk – Pisarate Park, mis mee­nutaks ja kannaks igavesti mälestust neist, kes süüta pidid alluma vägivallale ja kannatama Si­be­ri rasketes tin­gimustes. See park oleks 7. park Tartu linnas kuid erineks oma kujunduselt ja pin­ki­derohkuselt teis­test seniolevatest. Soovime saada Pisarate Parki ka vanale raudteetammile vagunit, mille autentsus ja juuresolevad tutvustavad tekstid võimaldaksid ülevaate sellest, mis toimus ja kui­das. Näeme võima­lust kasutada seda ala ka klassivälise õppe territooriumina, kust vahetu kontakti ja näitlikustatud ob­jek­tide abil saaks tulevane põlvkond reaalsema ja ülevaatliku õppematerjali aega­dest, mida genotsiid ja kommunistlik võõrvõimu terror meie väikerahva kallal korda on saat­nud.

Pöördume Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poole palvega toetada meie ettevõtmist ja kaa­suda Pisarate Pargi ellukutsumisse. Näeme ministeeriumi panust selles, et koostöös teiste valitsus­asutustega, loodaks arusaav õhkkond taolise mälestuspargi toetuseks.

Pöördume AS Eesti Raudtee Juhatuse ja Nõukogu poole palvega, toetada Pisarate Parki loodava kujunduse ja kavandatud vaguni, deponeerimist loodavale raudteetammile, mis jääks ekspositsioo­nina pargi alasse, saavutamaks ajaloolist autentsust.

Pöördume Eesti Rahvusringhäälingu Juhatuse ja Ühiskondliku Nõukoja poole palvega, kajasta­da ja jäädvustada meie algatatud ettevõtmisest sündiva Pisarate Pargi saamislugu, et hilisematel aegadel oleks võimalik kasutada materjale järeltulevatele põlvedele.

Mõtleme siinkohal sündmuste jäädvustamiste all genotsiidiohvrite mälestuspäevi, kogunemisi ja leinapäevade sõnavõtte, kirjutisi ning meediakajastusi, kõike seda, mille abil suudaksime põlistada nende tuhandete kaasmaalaste kallal tehtud ülekohtused ja kustumatud teod, et iial eal ei saaks midagi taolist korduda.

Pöördume Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsuse poole palvega luua Tartu linnale Pisarate Pargi nimeline ala kohale, kust kunagi said alguse tuhandete mõõtmatud piinad ja häving. Lisaks soo­viksime, et meie algatus aitaks kaasa ka „Tartu Agenda 21“ arengule ja rohelise ning ilusa Ema­jõe taasavamisele linlaste igapäeva elu puhkehetkeiks.

Käesolev petitsioon on kooskõlastatud ja edastatakse ka SA Mälestusfond Ristideta Hauad ja Eesti Memento Liidule kui kodanikualgatuse kaasautoritele ja Pisarate Pargi tekkeloo organisaatoritele.

Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatuse nimel

Tallinnas, 28.10.2010